A Veszprém Megyei Békéltető Testületről

H I R D E T M É N Y
békéltető testületi tagra való jelölésről

A Veszprém Megyei Békéltető Testület elnöke a testületi tagok pótlásáról szóló döntése alapján, a békéltető testületi tagok választásának szabályairól szóló 2015/2008. (VIII.29.) Korm. rendeletben előírt kötelezettségének megfelelően ezúton hívja fel a Testület illetékességi területén működő fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületeket arra, hogy a jelen hirdetmény napilapban (Napló) közzétételétől számított harminc napon belül tegyék meg jelölésüket a testületi tagra vonatkozóan. A jelölt jogász végzettséggel rendelkező, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem érő személy lehet.

A javaslatot, a Korm. rendelet előírásainak megfelelően, a szükséges dokumentumok csatolásával, postai úton – a Veszprém Megyei Békéltető Testület elnökének kell megküldeni (dr. Vasvári Csaba 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.) Felvilágosítás kérhető: info@bekeltetesveszprem.hu címen; telefonon: 88/814-111 (VKIK titkárság), 06/30-608-0270.

Veszprém, 2018. március 5.

dr. Vasvári Csaba
a Veszprém Megyei Békéltető Testület elnöke

A békéltető testület a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján létrehozott, a kamarák és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek által kijelölt tagokból álló, a gazdasági kamarák mellett működő független szervezet.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.